Окончателен договор за покупко-продажба на имот (нотариален акт)


Прехвърлянето на собствеността върху недвижимото имущество става по установен законов ред и след вписването му в Службата по вписвания към Агенция по вписванията.

Според описаното в предварителния договор, в определения ден Продавачът и Купувачът трябва да се явят пред определения според документа нотариус за изповядване и финализиране на сделката за покупко-продажба на имота. Това става в присъствието и на мениджъра на агенцията за недвижими имоти.

Подписва се нотариален акт за прехвърляне на собствеността и се извършва окончателното разплащане между страните. Плащанията включват, освен стойността на имота, дължимите нотариални и държавни такси. Задължение на нотариуса е още същия ден да предаде подписания нотариален акт в Службата по вписвания. С това последно действие се регистрира сделката по прехвърляне на имота и се отразяват промените по партидата на имота.

След като бъде направена регистрация на нотариалния акт в Агенцията по вписванията, страните по договора получават екземпляр от документа чрез нотариуса.

Купувачът има още няколко задължения, след като придобие имот:

- В двумесечен срок от датата на изповядване на сделката трябва да декларира закупеното имущество в Данъчна служба по местонахождение на имота.

- Да подаде заявление до Агенцията по кадастъра, за да се отрази промяната на собствеността в кадастралните регистри.

Ако има въпроси, на които не сте намерили отговор, моля изпратете ги чрез регистрационната форма по-долу и ние ще ви отговорим в най-кратки срокове.